Beleid - VV Nieuwkuijk

Beleid

Het bestuur heeft in de ALV 2018 een geactualiseerd beleidsplan gepresenteerd voor de periode 2018-2022. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met vertegenwoordigers die een afspiegeling van de club vormen. Daarbij is het volgende vastgesteld (samengevat).

Missie
"vv Nieuwkuijk verenigt"

Visie

1. Voetbal staat voorop: zonder voetbal geen club
2. Sfeer en kwaliteit binnen de club zijn belangrijker dan groei
3. We zijn een amateurvereniging en handelen volgens die principes

Belangrijke trends
•Wijzigende invulling van de definitie: vrijwilliger
•Individualisering van de maatschappij met meer oog voor eigen belangen
•Terugtredende overheid; hogere selfsupporting

Geformuleerde acties

  1. De interne communicatie moet beter worden gestructureerd. Betrokkenheid moet beter en besluitvorming moet sneller. De belangrijkste communicatielijnen moeten in beeld worden gebracht; hoe en met wie wordt gecommuniceerd; wat zijn de algemene communicatie- en informatielijnen. Zo nodig leidt dit tot een herformulering van de visie
  2. De externe profilering van de club moet beter. Wat willen we als club uitdragen? Wie zijn we? Waar staan we voor?
  3. De structuur van de club moet opnieuw tegen het licht worden gehouden en de commissies moeten ambities en budgetten mee krijgen c.q. zelf naar voren brengen
  4. De jeugd moet op een hoger prestatienivo. Selecteren waar kan en daarbij prestaties verwachten. Het jeugdbeleid op sportief gebied moet duidelijker worden
  5. Dames en meisjesvoetbal moet een meer structurele en volwaardige plaats krijgen. Ook prestatiegericht! Daarbij hoort ook: commitment, presteren, trainen
  6. De accommodatie moet beter op peil, niet alleen in verband met de soms slechte bespeelbaarheid, maar ook ivm grenzen aan de capaciteit. Bezie daarbij eventuele nieuwe veldtechnieken
  7. Modernisering en efficiencyverbetering in de kantine. Bezie hoe meer is aan te sluiten bij maatschappelijke trends naar gezond, geen alcohol, maar ook meer gericht op jeugd en middelbare leeftijd. Breng de donderdagavond weer terug

Voortgangsbewaking van de acties
Het bestuur heeft voor elke actie een vertegenwoordiger uit het bestuur als kartrekker aangesteld. Jaarlijks legt het bestuur hierover verantwoording af in de Algemene ledenvergadering.

Protocollen
We gaan vriendschappelijk en met respect voor elkaar om. Om die reden is het document "Hoe gaan we met elkaar binnen VV Nieuwkuijk?" opgesteld. Het bestuur van VV Nieuwkuijk heeft met dit stuk als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging, hoe we omgaan met vrijwilligers én waar je terecht kunt als je slachtoffer wordt van ongewenst gedrag. Gedragsregels, vertrouwenspersoon én handige telefoonnummers zijn in dit document te vinden.  Zo dient iedere vrijwilliger die met onze jeugd direct of indirect werkt een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen. Deze wordt kosteloos ter beschikking gesteld.

In 2020 hebben de Heusdense Verenigingen een gezamenlijk convenant ondertekend om drugsgebruik op sportparken te weren. Het convenant is onderstaand te vinden:

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!